Algemene voorwaarden

ALGEMEEN
1. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst zijn alle handelingen, diensten en overeenkomsten van of met onze onderneming, onderworpen aan onderhavige algemene voorwaarden.
2. De klant verklaart de bepalingen te kennen en ze zonder voorbehoud in zijn geheel te aanvaarden. Deze voorwaarden hebben voorrang op deze van de klant, tenzij uitdrukkelijk schriftelijke aanvaarding van de leverancier.

PRIJSAANVRAGEN, PRIJSAANBIEDINGEN
3. Alle offertes en prijsopgaven door VK Design zijn geheel vrijblijvend en blijven 30 dagen geldig, tenzij een andere termijn wordt vermeld.
4. ledere prijsopgave is slechts bindend voor het aantal exemplaren dat oorspronkelijk wordt opgegeven.
5. Een samengestelde prijsopgave verplicht VK Design niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
6. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor de toekomstige opdrachten.
7. De klant erkent onderling e-mail als wettelijk, geldig bewijsmiddel.
8. Auteursrechten zijn nooit begrepen in de geleverde ontwerpen. Door VK Design ontworpen modellen, teksten, tekeningen, bladschikkingen, lay-outs, schetsen, interpretaties en dergelijke, blijven dan ook zijn eigendom. De klant kan er voor of na levering van het werk de overdracht niet van eisen.
9. Wijzigingen van lonen, sociale voordelen en lasten, prijsschommelingen van grondstoffen, valutawijzigingen, indexschommelingen en andere niet te voorziene omstandigheden op het ogenblik van de offerte of van de aanvaarding door de klant, machtigen VK Design tot evenredige prijsaanpassing.

BESTELLINGEN
10. Wie order of opdracht tot uitvoering geeft wordt verondersteld daartoe gemachtigd te zijn. VK Design wijst hierin alle aansprakelijkheid tegenover derden af. De klant is tevens aansprakelijk voor de betaling van de rekeningen, zelfs indien de klant verzoekt deze aan derden te factureren en indien VK Design hiermede heeft ingestemd.
11. De klant is tevens aansprakelijk voor inbreuken op wettelijke bepalingen inzake auteursrecht, reproductie, artistiek of industrieel eigendom, oneerlijke concurrentie, beschermde produkten en dergelijke, wanneer hij een bestelling doorgeeft. Hij vrijwaart VK Design uitdrukkelijk van alle financiële of gerechtelijke gevolgen die hieruit zouden voortspruiten.
12. Bij laattijdige levering door de klant van teksten, tekeningen, cliche’s of gelijkaardig, waardoor het werk vertraging oploopt, wordt alle verdere verantwoordelijkheid door VK Design afgewezen. Dit is tevens het geval bij onderbrekingen voor wijzigingen. Stopzetting in een bepaald stadium van de opdracht geeft VK Design het recht alle kosten tot op dat ogenblik aan te rekenen, alsmede de kosten voor het inhalen van voorraden, papier en materialen die nodig waren voor de uitvoering van het gehele werk.

PROEFDRUK, AANSPRAKELIIKHEID
13. De klant kan steeds verzoeken om proefdruk van de uit te voeren bestelling. Deze kan geleverd worden in twee exemplaren waarvan een gedateerd en met “goed voor druk” eigenhandig geschreven en ondertekend, aan VK Design wordt teruggezonden, waardoor alle verantwoordelijkheid omtrent fouten, weglatingen of gebreken uit hoofde van VK Design vervallen. De proeven worden geleverd op gewoon papier. Proeven identiek aan de voorwaarden gesteld aan het eindprodukt, worden afzonderlijk in rekening gebracht.
14. Keuze van lettertypes, bladschikking en vormgeving wordt aan het oordeel van
VK Design overgelaten, tenzij anders bedongen. Bij proefdruk aangebrachte wijzigingen die een verandering aan deze keuze betreffen of auteurscorrecties inhouden die een wijziging, verbetering of weglating betreffen, zullen extra in rekening gebracht worden.
15. Een opdracht tot proefdruk dient steeds bij de prijsaanvraag vermeld te worden; vertraging opgelopen door proefdruk die niet op dit tijdstip word opgegeven, valt buiten de verantwoordelijkheid van VK Design. Tenzij anders schriftelijk overeengekomen, dient de correctie van de proefdruk binnen de drie werkdagen aan VK Design te worden teruggezonden.
16. VK Design is niet verantwoordelijk voor schrijf of typefouten. Deze worden door de klant nagekeken en geeft goedkeuring. Blijkt dat op het drukwerk toch een fout staat, is de kost voor nieuw drukwerk niet voor VK Design maar voor de klant. Telefonische en mondeling meegedeelde verbeteringen worden bij betwisting slechts erkend als zij schriftelijk of via e-mail werden bevestigd.

LEVERINGSTERMIJN
17. Laattijdig afleveren van teksten en modellen, correcties, drukproeven en dergelijke, door de klant, alsmede het laattijdig geven van het order tot definitief afdrukken kan de leveringstermijn verlengen en de kosten verhogen.
18. Bij uitdrukkelijk bedongen leveringstermijnen, op schrift gezet bij de bestelling, begint de termijn te lopen vanaf de eerste werkdag volgend op het overhandigen van alle materialen, teksten en documenten nodig om met het werk te kunnen aanvangen.
19. Voor het uitvoeren van een werk, op verzoek van de klant binnen een kortere termijn dan welke normaal voorzien was, worden extra kosten in rekening gebracht.

BEWAARGEVING, RISICO MATERIALEN VAN KLANT
20. VK Design is niet verplicht zetwerk, diskettes, cliche’s, stempels, foto’s en dergelijke, behorende tot de klant in bewaring te nemen. Als toch een bewaring wordt overeengekomen kan hiervoor een toeslag gevraagd worden naargelang de belangrijkheid van de stukken.

TOEGESTANE AFWIJKINGEN
21. VK Design dient zich te houden aan bepaalde voorwaarden voor toeleveringsbedrijven voor het inslaan van papier en andere materialen. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op de klant en behandelen het aanmaken van papiersoorten, riemgewichten, afmetingen, geringe kleurverschillen, hoeveelheden en dergelijke.
Daarom zijn volgende geringe afwijkingen steeds toegestaan:
a) een speling van maximum 10 pct. meer of minder in oplage naargelang de
grootte van de bestelling, in dikte van papier of karton, in het gewicht van
de drukdragers.
Eventuele meerexemplaren worden aan eenheidsprijs doorgerekend;
b) lichte verschillen in kleur, zuiverheid, gladheid, aanblik, satinering,
eenvormigheid, van voor- en achterzijde van de drukdragers zelfs indien
zij voorkomen in eenzelfde levering of fabrikatie of gedeelten ervan;

c) bij ingewikkelde of moeilijke afwerking moet een verhoging van het
toegelaten percentage worden toegestaan;
d) volkomen overeenstemming van te reproduceren kleuren kan, gezien de
aanmaak en veranderlijkheid van inkten en inktgeving niet worden
gewaarborgd. Een lichte afwijking moet worden toegestaan.

LEVERING
22. De levering geschiedt ten huize van VK Design. Verpakkingskosten en vervoerskosten zijn voor rekening van de klant. Bij franco levering wordt steeds de goedkoopste vervoerregeling getroffen; wenst de klant een andere regeling dan zijn de meerkosten te zijnen laste.
23. De goederen reizen steeds voor risico van de klant. VK Design kan niet aansprakelijk gesteld worden voor vertragingen of oponthoud, tenzij door zijn schuld of de schuld van zijn aangestelden of lasthebbers veroorzaakt.
24. Het in ontvangst nemen van de goederen zonder aantekening op de afleveringsbon of verzendingsnota, geldt als bewijs van ontvangst in degelijke staat.

KLACHTEN
25. Op straf van verval van recht moet iedere klacht aangetekend en binnen de acht dagen na ontvangst van de goederen worden overgemaakt. De klant die de levering binnen deze acht dagen niet op zijn degelijkheid heeft onderzocht, wordt verondersteld de levering conform de bestelling te hebben bevonden. De vorderingen op grond van verborgen gebreken dient te worden ingesteld binnen een korte tijd.
26. Indien de klant nalaat levering te nemen, begint de termijn van acht dagen te lopen vanaf het ogenblik van de ontvanst van een afleveringsnota, verzendingsdocument of gelijkwaardig, of bij gebrek hieraan bij ontvangst van de factuur.
27. Gedeeltelijke benuttiging van het geleverde heeft de aanvaarding van het geheel tot gevolg. Gebreken aan een gedeelte van de levering, geven de klant niet het recht tot afkeuring van het geheel. VK Design behoudt zich het recht voor levering van goed uitgevoerd werk in de plaats van eventueel foutief werk.

VERANTWOORDELIJKHEID
28. De verantwoordelijkheid van VK Design is beperkt tot de teruggave of gedeeltelijke teruggave van de prijs die hij heeft ontvangen voor het niet conforme gedeelte van het order. VK Design wijst alle verdere verantwoordelijkheid af, zo ook voor alle schade toegebracht aan personen of goederen door geleverde of verkochte koopwaar.

BETALING
29. VK Design heeft het recht een derde voorschot te vragen bij elke bestelling; een tweede derde kan gevraagd worden bij het order tot afdrukken; het saldo bij levering.
30. De factuur is betaalbaar op de overeengekomen vervaldag, ter woonplaats van
VK Design of via overschrijving. Wissels, checks, mandaten, kwitanties en dergelijke, brengen hieraan geen afwijking.
31. Vanaf het moment dat de klant de betalingstermijn overschrijdt, is hij zonder een daartoe strekkende ingebrekestelling in gebreke. Wanneer er binnen 2 weken na het versturen van een aanmaning via post of e-mail nog geen betaling verricht is, is de klant de wettelijke rente verschuldigd van 10% op het factuurbedrag aan VK Design met een minimum van 30,00 EUR exclusief BTW. De wettelijke rente begint dan te lopen vanaf het verstrijken van de 2 weken.
32. Bij facturatie van een of meerdere leveringen, in mindering op een nog niet volledig geleverde bestelling, kan de klant zich hierop niet beroepen om de betaling uit te stellen tot na de volledige levering.
33. Bij gemis van betaling van de factuur of een der facturen op de vervaldag, behoudt
VK Design zich het recht voor de onmiddellijke betaling te eisen van alle vorderingen die nog open staan en iedere bestelling of lopend contract te vernietigen.
34. Indien op verzoek van de klant, de bestelling vernietigd wordt of de uitvoering geschorst, zal de facturatie geschieden op basis van het op dat ogenblik verrichte werk of stadium van uitvoering.

BEVOEGDHEID
35. Als wederzijdse garantie en verbintenis tot snelle geschillenregeling door arbitrage, is de B.A.I. (Belgische Arbitraire Instelling) belast met de aanstelling van scheidsrechters welke bevoegd zullen zijn elk geschil definitief te beslechten conform haar werkingsreglement, dat kosteloos kan bekomen worden bij de B.A.I., Lieven Bouwensstraat 20 te 8200 Brugge (tel. 050/32.35.95 en fax 050/31.37.34). Deze clausule maakt integraal deel uit van de verkoops-voorwaarden en vervangt alle hiermee strijdige bevoegdheidsclausules.